Afranio Mendes Catani - O que Capitalismo

Afranio Mendes Catani - O que Capitalismo

AfránioüãndesCatani

@d@E@;e"-*í'bi ,qì: à o,rêié úamàm6 cunuêri,o ê è$e!tr&Jg e * P9!!!|leE9e!!!!r!€ msm6 @nrtu n6b modo d3 eêoerd'âlêcje à arÉvés de tuìes âxEnG à economia. o câpjEll.mo e cúd ui â pardi ds h de osn*Í as rclâcó6 saais le * oÍe;ndidan bgâdâ roro mdimsnro dâ ÊôloÍma na Eu- lÏ#j3***:."".":Ïm:smdâdoÉl

*fêma vindr.rô do Íaú ho. da oÍáncr dã uÍa re êo dè 'hÍ4* .dô Ì,hnhô è oouo'nÉ síiô um shã na<lq!-.\o @nlunio dêsã idái†td iqrÍFÀi, j6 úmã ftnkidàde"ed onLèpçâÕ do.spb aiâbcsúrruáÈlDetrÜdocoô M' Webà, exiseGpb|bmõ ondí ecssidad* de umã ionã ê Detâ ónEbÌi- a s6sun ã Lonê'1k \oe4hdo dè ,ma oa6pê.nvãh Íô' rJ 'dffiáE[!!fu(.omo[úomodÔdèpÍoduçãodem'ü ícametrrèdosds o ntcioda dâde M

PoÍ modo de prcduqão enÈndeÉê bnio o modopao quaros tuios necsáÌÌôs à pódução éo âproprta

' for ôí4e4è.ur,à, .âpib ÉmotÈioniF.a não ãpeÌcadoiâs, como ram,

!.on9 qm qúe' objêto danoG.l \Pã'aqúôôÌisb capib Ìsmô íâz.s nscesá'ia a con- s ds tubdho seiâ â

Iï)xi)

Daa .4, D

O CAPITALISMO EM CERAL Max \deber e o câpitâiisúo mâ iuÍlsP'udência Ía .onâr Ò nsìdo6qumâluÍidco dê oanizâçãô porlica pânidâia e a indi lolodâs6c'6lmE8lãomaÍ€ dâdâ quê não se lâz oresnrê nas damâis DtilÈaçõês. a paniÌ daí[a@ldpódrcu md' cmo â sum6 mânÍãsraoó* dê capiblsmo Gmb padiêuroÍDas o capib iEmo do oci deru Sâ iênb que o "iúpuls pa.a sia dê lucÉ', dâ rucÌo momlánô o mâb aho posrv€r, nâdâ rèm a vsÍ 3m 3i com o capiblisno. "ture lmpu so êxisriu e êxÊG êntê saÌçôns, módi uprô3, sodadc, la

dó€., c'o,ad6, j4adorcs e mendisos - o! siã, èm tods *Déciê e cond çó€s d3 psE@s obdìva DôÍa iso. as m, !ÂÉjL!-!ãoéj-1!:rp!Gc @E @úho d a '€miã de luío" modráÌto oue éô ffiffiap6Íc!!IÀDq!rr1!q4l4e-D!ràêBrú@!r!q o v'lÈaeão dorodeÍ'ì']'ì1mLq@ide!la!- SêÊundo WêbêÍ, bmbém em outãs civi ü€çõ€ê, pincpalmene nâ indlâ, m ch nã, na sabirôniâ eno Esib, M ilïfirff qüiÂjmir€d!g!@i!]d-ir4Ã_!e

.,,,"i*:t**..*-**""*+.4-- 2, o'E^nã.nnF6Íiè,Àr*úâl

TaÈ âÌibuEs $rào inrimãmn,è rtrdd6, endo quô iâ romáção des mê'cado ã eoôÍâcão.nrs Ei dência e rúsaÍ de rEbário ãÉduâ 3 hôôsidãdê dã urt ãt. o ou6 imotl.â É ô d*r" lìf;ç üún*. -. sm db eÈ rb,b; mod;È;;;;! zi$!B@!,l& "-q€ 6oib tsb ná! t ú .ido vLtsl

610 juslamêíê a "'is'ne dês. câ.ibrÈ-ô h"E!&r

e!ra!il4= compeendô, padìutàiriairà; àúpruss quõ

!ìo iuÍdico dâ Érá.vÍâ; ôm uma dMsão de r6barho oran s íuncóa de pÌ.du- cáô ôfté umâs 6 ourãs medianro o runoiondmê.ro dg rüo no ba$ do.ãDÌiari.mo con{nuìndo o ou€ sts d€nd

F tis pÌincÍpic éo enconnad@ m rsorôs a pÍoresbnre, mâÈ êsp4lfrcôhênrâ ná rèotosiâ pi'huâ! dã dou"ina ô

@üruicõsìnia,liiEilãa qu-ó.6!5ãÌhaó co

5]apa]aaìèa|iêçâ. d! tr ì rú'ó s slèúárico à ÍâcionaL./ contapondo.* à concêpção di31ã mdievãl pÊ eG mareÌiâis d8demúìdo,ló prcitlrórisnüvatoiu va p Íqbalbe pÍltissio nrr como meio dc sdrdrã.nohe@8.

opônas na m€didã em que o homêreiio, jaha 3, comô

.o râbarho nenhum sEnde méiro dividuat, PÍesâva, n-

ro methoÍ. PâG ssr.oncepçã0 cÍrslã 3 vocãcão do hoh sãot ohôfrâm á "chamado" por D

Iru"@r4.cll!a rciú' *"'*.à. "lotg'lu rrividade pÍot, sjon! € do rpbarho úo são 6Íitmnt6 íôcêsáÍiês Da

Em suma, condena, paíicukÍrunre piiqu e despeÌdíciô ou âEbâ njomênro+

.cmlaÍÈmmè m Gró kô, lqÊ!!!Ìs!al va&I!! padculam€nb ô tabâ ho oêsll to tabâlhâdú nãô côôdenando o mundo êd 3uâ rok id oozo ê o pÌôêÌ. O sLvin s M'ift€ ous Eomenre atã véi do tub'rho ê da oreirsão rcndem s honÉg â d ó'ias â pêus. Un€menbsLh8desonÉ.tâvéedopÉzeÍ.

*sundo a qudr o homemdevê manr diáÍh de su remDô, dê nânâÍâ qoe .ãô & dspsdi6 ocioÊas. am snh6. numa üda so empÍesã, rodo ê quâLqueÌ*€undo d

Júnto à valoÌiza.ão p6Ìdva donâ6ârhô 6ú bm bqln glesatrrtiÔj!!Ínljâlvrn í. , - 'i"'t"i" ""'i' liÉdô úqGãcnadlpo! ls n'hdhô Ìodãvia, es8 dsve $ryildô etr4ulo o@qqeiú íiadffi'

4!:!elràiÈ!!g - -

-r,objet va deslas pÍ€misââ @orôsicas ô éÍcas, $sundo â3 ábo ho e da 'iquezà d9õ lrHlrÈ!Éì únúdo. @nrq!qc!çiq" !õ s a esnú.àÌ àroÕ pÍàfúrânG snÒnimo de "oÍolÈ.

m modo dens{w ê uorsúro dc côôqusúÌsua slva.ãô tndividB JaÉbe.ü, Do, Í srâl uâ, no nodo de pÍoducão caD ialiaÈ â idá â tãbâ haÌ o'Í3 cÌiaÌ

.íÍur€ Dssd e 6.

enrquecimênro da nâção € o bêm.e6r esÌat. asim óqúê ãs aruâis norões de "resócio "pófisão", dê "olÍcio" dãodstineãda3com bass nc

_ lessndo ã mrÍpcbçao ds@6 .úì@ do

.r! btiwra. sêmpre3sm bdo tuq

ra dórcârN n mêih' ô soh, (E

E é iusbtunre nsse Donb om a conÕeDrão dâ ções relìsiosas.do cãrvin3ho e as a

2. O modo de p.oduçAo cêpitaÌista

{{oìlsgdqE os ú€oliL1qúie r4Eo!úaÁgLiílioeÍurris pnmar cq4pÊ àjlnda a oÍodu.:o câôn4, q"d"ar"d-d!ji E. lms"a"ú

; o.ìrffi. hn" d. d" --' "-."do d" *" du.,; oi- -€-- e-rao..-.ôÀnG reÍdÁb6 ouê

.oi:!n€ú rm? d,!q dnríã n' rôrÈâãde i=*ffi

""'"" ^ rro" *"o,* **"., "ur€ condtção pévia ôaÉtr,isrica de uma socÌãdâde capiúllsb como nês s(edàde o ndFrduo náô ièm todãs 6 qollsò€s naes .r.r óãÊ sustee' às suâs múrrip arimancção, dâ v6ruáÍio, dè hab oúducão êic.l, um vez quê ere PN

Ì*ào. 'ô "onq* -beri, * p, do tâba ho no sêio da pÍoducão marcantr' os DÍodutos d6 dilercnÈs tabâ hos Divâdps sm d€ *r. nã s@iodâde capiGLisb, no@dos la !!@39-l!c

**.ç*".."-tr*##".a,6"i1?# jH"-*"**."; ràbãlho Eò sê 'ornânêtradoÍiènum sociàrdo ÍabârhÕ e a toca, nãô P

,,,4#,":ï."r":,Jt'::ï*f,#f #H;R ( hrrrúdôhomêm. emsequndoru

,eo $ /údê r(Í pq odG )a út dàd€ dê mâ coie fàzíjd8 umì.d' de dôl tsb é bh umà rd dié A;;ìiÌ-riDoJâ o 5su .ú!Eidef. con'eqüônbnenb !.;;; ãn .

rB 6FdrÈs. pq sa veE@11Õu Êifr| â5msnre!r&re-,4b $' aãÉdqFÀdo coõ-ê o

3:,*l:tï;..,ffi *=@."^-;*1l1l,i:i.i no6 de n rhar6 dê mth&s de i

G d6 usô maii diveÌ- i;i"ffiH*tr#.:

von b s .Õ6as so isuais Ìodàuà, ve,ificâ{e 0;6 ãs oqúèeras rèhem comuméo taro de seÌem,u i0 0r !r, Fô4bde um rãbôrho è díàene' 3 dirssdE 6Écies d€ tâbalho necssâÌia3 à .uo DÍoducão tmbém não são L! bdas ;s meÌsdoÍiâ. $o PÌodub d sê61, Í€lârivamenre so quâl são rod

; dê Íabího. a qualidads comum exisbnÈ é o tuio dâ ter hâvido pseâ quê dspssdêÉ

Na toca, o tobalho pâdiculaÍ do maÍcseno € ô do arraiab lonafre euivarenbs, ou €

@dos DÌ.dubs 6pscílic@ de rabâlh. Conseqüêne oduçãodâtâtminãdo, não é ô tâbalho ds um sêne'o Pard sôeundo LsnÌí, "ntrma &dâ sociedãdd, roda a ror çadetabâLho repÌ63núdâ Pela so dâg as msÍGdoús con$lrui uma s tabs hohúmano: nÌhâ6 dë míhõ dêmonsÍâm. CadãmsÍcâdo[aconsìdeÍâôÈoÉdânenie

Do da taba ho vc,á/m,rs ,]f'sáito A gÍôndèza do m.niê neffiâÍla ou Flo ìarpo de n€cssáio PaÌa a PÍod!ção ds dêrê dê deìêmiiâdô vã oÍ d€ uso" E cik

!,.s ndnerG Ébnàdos àmd,me.rúa;;. , du, i\o!!!rË sinurbmãnmEEtat de ú;e úbìae

, r uesp4Írc .on.reb úrrltràh p,vr.nre 1Íèbarhoeaë/ abíãlorìas msa, e o c, seuva,oÍdrrca lÕuâpenãs% on. o vatr, b Íesu bdô dp ,€bârho hlnsno àhí,ãro.

h rê hôd bsêm d{àn Èd4DrcDü.ò€sl supondô s quà sjam roGds dGs;*tr ini lon'a@,'nê$êcasoaquan!:daded i 40dFrmpo ôq!!:sáru à íàó4:duçào. r! ]!a de húthÕ Fe.ess&4t 4'è 4rcdr.àe. Enúèbn.

mmF T€b.s âqúi dê um tâbèLho uédlã_óômúolg: sR t!o!!49iLet4iladI4e c!!z de tâbã ho sôciâhènre né(*átio d€rêÍminada mrcddô'ia, Madênt veíiqarô ôÍlsêm daÍoÍda dinhsnod tucèsa hhtó'ie do desanrciulne Ìtuhos f'loÍfrâ dÉ oes, padicuâÍ ou acidaôiardo w o doÍiãì, Pan Pâssar à

6 sâ;'mãdd @rúmà só m@d âpa'ece comô ês m8Ícadoia d

Podc!!!aìd. pâdEãjq!À&@'aka aE wã, d o lda à q)E-rt Bs$Ltua*tua* ó ph@s e ^o d---. e.-h * is!âE lsupondo $asqrhÈ4üÉo&Íoe:

2mesas - I côsaôo{loma e€mênÈrdovaon,

, @4úes itu@5 !rc!Ë de @s e! ã; io r hr ! Ì È.sú rFdo @ rc;!hë e !! !n @h d! 60 FÈ G !ê!, prcF1!'.! hs

dqe É. rqóeú ! q #ft búFr.Áú e e I

;"Èebiqqr)eí ffi-'s..u'

rì crd+60 Èó eq ? @h è@ d^tuóe;oô G@rêqi d.Fr-*cdo lrdeuol hp e Lõhso &dnss i6*do !ó ! !q;G HffiffiÈd4!D164@edprcpeoúsú6;r

.lL

AáF'tp'Ánfufuoça'Nwo* *ffi*#" JÍ:.Ìlïó:ffie

!!l9q!eo_!ç!']qje! !b '6h udú r!*q d{b e . ã* ,F6Ìh' s!F#s @! ê prcd;,o

@e Dúiq 4pdqÈ/ì !n "!b@ú o ilo 3ú; Íddq.qqrle@s.M,4?u

<te Ddq ú 'd ê 6 4. 4..tr' e @E!e -

06 tuide edqro rd!4ql!@trEò

,b,$ e hr!!4!r & io@ãb!ô! íon46 qlq do'\M|!.d!tj4!!l]l,@!]qsgwi

3 - ir{liaa d.d dGrÈ.) rGd{li@ft e optuúq !m 6@dq Ê. 9i@!mde Fi!{ère Mèsleìrd@o

16 dolõ;;õeõÉã.ãÈrÌ $ dw)tu trndq aFúF !n !ú! e qdd q!,úm5d66ôcÚ'|à!íroòo'.,/

--t@E!!@@e&,*.-" hFb-e n4di M4 erúá 46 dúdo Éi.&b j!d!.

úlqr E FníqÈloE@b ú i[ú!!4! 6!. f " ,p65úÉffirõmiú-sr tu, hl c o lua hú@ e !n Èprd ú@drü

e,;idú) a@ e.-,o oq d' Àdbr'ò !,XÉi, !ô to;"úshr@b r o€D @,Mq

F4!4!q4q4c!@!!slElre4!+!!ql]ç;frõ*'@ìÉú!"úà99i?'+ú!!+61+r . r4 !rs!É 4! &, & !ú @' tuib d qe

;-;i;-il" ;djlI!4ó!4!!!i!!4

k-e!@+ào @, ,- bú a,tu ' Íod! d!

3. Cênesc, d.snvolYinento

!!!i,riloE n,ffi ddih! bÚ" n-.4 ]9Ery@,4,1|q@ldqbe9qoeqq!q ú'r4ì nd úò h@tu@ ìÈirtd@ desli"ï:1ïffiiË#:#"-1!::+s: cú ú. t 6o q6 o 6 púdo Áe4!!!j!|e

ji. !c@id;hiô hÈ.errà Dse hÍdG (!

ú6ic um!*úe eden Dihúccú!'l h!! elg,@ @1' e!$rqts 6,/ú! È dír ! fr@ é "rorui'!4" F Ni@ds.m ! e \Eohü s !i!+o rq' ú r!4õo.4 É4òs

(N! /d f 6 Fd 6 @rú trod, do *!o inìN!nb*dòeúdqe0á!r{idlrúoo emltúib É: .dç{fte6 e4Ìre.

tÍ'

(À, tudcqçe, -;-É d; hdkÉ ed - q!44É!!!lq!q !!4!ê4-edo)@e!À!ituã;-iG-&i@,s çúqe @!d]É-ffiáe-õ]ãnA!Úpü!d'

lq!!4iruulryqi:49*!l@]Úq4q!!u!9!4!q@r!an4:j.Er!!4M í' @de'!i' !E q +@ú r tF h,. rá [ 4

!6 @úod fld6 6Cftií4 es b; @ N4qeú!JqutrliDodEBpdidd'd, rs#*s:r*tÉ*gffi

€èú4!+.34 F úÈ9!{lqqE6r €èú4!+.34 F úÈ9!{lqqE6r ro@Gúõ@iúEó{út;6ó ro@Gúõ@iúEó{út;6ó

.o s !;6ãFF;;ffiÃe.raÍÈiÍ ! @

eufu.q*çôúoéú:Èi4dirli!ê,ú4!n iú:d br ur dúpb sÊ 6u6! ! !rd@ 6

*. -üre|ú;&'@, !-l-@Ìèh,-e --

I 6dudo 'rb e! "es" d: e4rd Ío!

ü4ra dú iqrEft ! úEM do lbry q* \Ìda 6, o de ê'dqh d 6b q!n!q

lqo!D6eácrerúáeúiiig.4&bì

1, Á pÀsâsEm dÀ e.ononir oloniâl À eonomii expoÍbdora clpitalistâ

'. Á! E!r,4bÈoaú.dqft!@iGe !@;o '. Á! E!r,4bÈoaú.dqft!@iGe !@;o

.@.!eqo4!@q]!ppd@![!q .jqúdd!ftdlj4olbt@'ri Dd{'|q s.s;r@d -@48cF$ -{ÉpaúÈ-!!ry!stes!4!!etusrt4r2t Nb u n' e4@q . d!tu m4@pd {@ E;.:di!Í!

o eúd âEo@4 trJ4@ r!!4JdL

! É, o s6 È!.índo@iw'È{e 4 9rud t9:Ea - id_e ;; iq!ëq e ildú ryd@. * Fo

.4Èk4' @!úanL6 r+úE]g|nE.

,eelMcfu,Ê+ô*r!'rth4Í,úl

Frs nii.! iÚ4d 6@d h!!d. !e4& oódlpÊ9n.;*epd'@6eh'G*4r on;tuldiE-úúdb !"e. do ÊdérÉi úsibh<-ro dúrft i s4!ú Êedqlqi.

F.4!G'b4,9'ft*k-@qÚ]ffimll'li @-ÁõE a!@ ffi i;1ffi r6.ft o.uúdi:

2. Â pAsasem dâ @norü coìôniât i e.onoria *p.íadoi! capitakta wiiÀf ú!oddéeú;6dq{ es{e.

46-E!!!!! ie 6h 6bô eìlienrio. eo ü$i L r r

! 56;á dF6 ê i* @dr&' 'iiúósaL ^,

! è @d4ô.'e 4d erie, 4 d shqs q,ú

i sú 4 6i!'qÈ súole r sd! @di!, d

@o@'!shtgF4&@Fuhôdlnl'trqÚ*

éo dq; e h6,h q!4f 'oeE è d i e e rÉ

1c6 q qtÌ Sqqe-{iB4 L*q!g e.

-heiËhi6*,*d=ã.-n,úe dad!úe

Ggì 6!ÈiEi6 d e * d6FB @m e Í.s ho e mú Eed ked 6b i- oj ie $Ìü d!-!ni.ú

s !óúr údi!!ã dq sid lrEi o tuldr íde. b!!1]!&úÌúãdáÂ_;Èdubr iiridúd;ì c@f ó;,hq4"* úc'E!i{,!,o dr@ dÈ á ÈiEH

tg Fa g cda6h a rtw * re a;;;;ïza;'

lu*btu rrir , i qúElq etq!rubn4c!M b@!t!!!!tE l"Ldo bed @Ê lu*btu rrir , i qúElq etq!rubn4c!M b@!t!!!!tE l"Ldo bed @Ê

' 3. Â induiriÀlização r.târdÀtária Jo4r!úúp dÊeN@lrq ap o s +

4'óúFodrpdth!ée@4d;4d.4';

-@erd a;ì-n qd-!!do'Er!' toó4Ètcvt.ú c.ió oj,iiiedsnúb cm;

--@t*;ntu e*ro e ihd!óo & rrccBq 6

!!Èo r i. áhd rf+ 4 F 4 r;ãio;G

rc{ odoLr{l M4 !6ú4Ídèd4'! ar 4 o+oe !h @aô,4ho e prcplôè Ni!& ilce!r4qüü5Ercb!h6JeFèmq]ó!õi]fu!

Èr €c eópò ú h!4,8o {e!Èid.F'ioE. 4!iàue!! .rnq d.4, qú@a.tuõtu-&ìí

d$rc Pb! 4 aeer -*ú !;i;Bq e!@h

No d odo 14rrE!ú É, É4Bhrb ! cl6j!!j!eil@!e4!E ]:e4]] r]P]19e {4'd4,.@@4t d ,e@ ú!n;4!rÈ6ú hp tuc Ã6 eÈãd õd4!!q!; e!q! nd@ mk d.4!4 i düdõ o@d (m c

;Ã:h;àÉ6.ioos6;6ifu#Úc d,@!;à;; uhè sdàd i-9r6 eo@É 6 ú cde D!!@h-4!!!t 4d i.tr&

0@é@iúEidúú6 qnõbõ erysh e!

I tu"" d" É* d" ,* '.. ",bi."id mersrt{@d4 otuddú*rddhír'dÉ úhsrll?qE(oohb'eàã:ÁFryreìi!È

É!q!!! @e@ndúqodoÉcdá hNh ;;È j!4!!@ebtudbúç&e 4hqi@fu6

-b660mfruiô!ãúÚF&pq.Qdo açlú@!{ú brti dÊìlctsÌ;N! NdF

Á !.ão d! EGe 6 diá. .n F h*rc L@,, r eic qa@€reh q i!ëihqb pd#i {di báhlq ric ÈÌq d@c!ú=á6dü, úbh. s6 báhlq ric ÈÌq d@c!ú=á6dü, úbh. s6

tr@ue6 q4q!. | í@ qlpaq@rq ,+ p6.o, ruDdoed4áibd/,, 6b*ôd;!ó.

$n-@hãqi Ldd -s' sF- e iÀ.b,ã <F6 qqd!6,qnìiÈffi-!@údoe*Ee

Comentários